ن س ع ی

ز ی گ ن ا ت ر ب ع ی ت ذش گ سر ۱۳۶۷ زیئاپ ،۱ هُرامش ،متفه لاس ،همان ناریا ۵ هرامش تشاددای (۱۹۸۸) ۷ ۲ ، ن ا س ا ر خ ( ز ا ۵ ۲ ۶ ۲ ی ف ر ا ع ( ، ی گ د ن ز ، ت خ ا د ر پ ( ک ی ش ر ا ز گ (۲۴ 6َ َ يnِ ا نِ یَoِاوَ ،6َ2ِ! َ َِ ˙ًﻡِ َ ٥ ،7ِاَcََ 7 ِكَ ی إِ ا ًآِاذَ ٍﺡِ ˛ آُ 7jِ إِ ُ. ی‍ع‍ن‍ی‌ ی‍ک‍س‍ال‌ ب‍ع‍د از وف‍ات‌ اب‍وس‍ع‍ی‍د ب‍ه‍ادرخ‍ان‌ س‍ل‍طان‌ م‍غ‍ول‍ی‌ ت‍وض‍ی‍ح‌: ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ س‍ه‌ ج‍ل‍د از ت‍اری‍خ‌ خ‍ود را ب‍ت‍اری‍خ‌ ع‍ال‍م‌ ت‍ا

2023-02-06
    الفرق بين راوتر هواوي 4g و برايم
  1. شابک ‎۹۶۴-۴۵۹-۴۳۴-۷