م ن اش د ة

↶ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن ای‍ن وب‍ل‍اگ از ط‍رف وزارت ج‍ادو ت‍ائ‍ی‍د ش‍ده و گ‍ف‍تہ ت‍م‍امـ اخ‍ب‍ار ه‍ا و فعال‍ی‍ت ه‍ای ای‍ن وب‍ل‍اگ واقعے م‍ی‍ب‍اش‍د˼ 🌚˹⿻! م ه ع م 6 م د خ ت س 2 ا ى ل إ ات ك ا ر ش ل ا ل ي ل د ه ذ ه ى ل ع ن / ة ف ا ض i ا ب ت ر ف س أ و ، ات / ، م ل ا ع ل ا ء ا ح ن أ ع ي جم م د خ ت س 2 ا ن ا م أ ن م ن /ة د د ع ت م م ه ح ئ ا ص ن و م ه ت ا ظ ح . ت‍خ‍ت‍ه رس‍م (۲) ت‍ق‍وی‍م س‍‍ال (۳) ج‍‍ات‍ق‍وی‍م‍ی (۱) ج‍‍اچ‍س‍ب‍ی (پ‍‍اپ‍ه ن‍و‌ارچ‍س‍ب ) (۴) ج‍‍اق‍ل‍م‍ی (۲) ج‍‍اک‍‍ا‌غ‍ذ‌ی ی‍‍ادد‌اش‍ت -درج‍ه ی‍ک (۱) ج‍‍ام‍ج‍ل‍ه (۲) بِ الْج م لَ الت ال ي ةَ ح س ب ت س لْس لِ الأح داث ف ي الْق ص ة م ن ) ١-٧:( س١٣ (ر ت ة الْع لومِ

2023-02-07
    راتب مدرب أ مرشد طلابي في الكلية التقنية
  1. ا قْر أْ بِت م ع
  2. نویسنده: تعداد بازدید: ۳۱
  3. ـسـ
  4. جستجوی پیشرفته
  5. ـوقـ
  6. جستجوی ساده
  7. ات لـتد خّـ
  8. ـتل وسـ